48dp (3,175mm Welle)

Stahlritzel 15 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX315

Stahlritzel 16 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX316

Stahlritzel 17 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX317

Stahlritzel 18 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX318

Stahlritzel 19 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX319

Stahlritzel 20 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX320

Stahlritzel 21 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX321

Stahlritzel 22 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX322

Stahlritzel 23 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX323

Stahlritzel 24 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX324

Stahlritzel 25 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX325

Stahlritzel 26 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX326

Stahlritzel 27 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX327

Stahlritzel 28 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX328

Stahlritzel 29 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX329

Stahlritzel 30 Zähne
Verzahnung: 48dp
Loch: 3,175mm
Art. Nr. HSPX330

32dp (5mm Welle)

Stahlritzel 13 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX213

Stahlritzel 14 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX214

Stahlritzel 15 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX215

Stahlritzel 16 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX216

Stahlritzel 17 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX217

Stahlritzel 18 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX218

Stahlritzel 19 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX219

Stahlritzel 20 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX220

Stahlritzel 21 Zähne
Verzahnung: 32dp (M 0.8)
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX221

Ritzeladapter
5mm > 3,175mm
Stück: 3
Art. Nr. HSPX100

Modul 1 (5mm Welle)

Stahlritzel 11 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX111

Stahlritzel 12 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX112

Stahlritzel 13 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX113

Stahlritzel 14 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX114

Stahlritzel 15 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX115

Stahlritzel 16 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX116

Stahlritzel 17 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX117

Stahlritzel 18 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX118

Stahlritzel 19 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX119

Stahlritzel 20 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX120

Stahlritzel 21 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX121

Stahlritzel 22 Zähne
Verzahnung: Modul 1
Loch: 5mm
Art. Nr. HSPX122

Ritzeladapter
5mm > 3,175mm
Stück: 3
Art. Nr. HSPX100